Trash Monkey's Photo Album.
Trash Monkey's Photo Album.
Show flyer circa 1987.
Show flyer circa 1987.